Go back to home
Go home
SHUFFLE DESKTOP
SUBMIT BY 2/4!!!
Developh
SUBMIT NOW!!
SUBMIT NOW
SUBMIIIIT!!!
CONTACT
INSTAGRAM

SUBMIT TO KAKAKOMPYUTER MO YAN

( READ IN ENGLISH / READ IN FILIPINO )

KAKAKOMPYUTER MO YAN! is a new media web zine about Filipino internet culture.


For our inaugural issue, we're interested in exploring counternarratives in the age of the Filipino internet. What are the narratives that have been historically marginalized in the internet’s making, and how may we reclaim them? Let’s give a name to the 'Filipino internet'.

We survey how we have grown alongside the internet and how it has shaped us. We are interested in these questions of identity, power, labor, gender, expression, spirituality, politics, and love that have risen in the internet age.


What we are looking forTimeline

In the next few months, Kakakompyuter Mo Yan will also embark on initiatives such as talks, interviews, and archives documenting the history of the Philippine internet. We encourage you to follow us to stay tuned for open calls, discussions, and more. For more information about the Philippine Internet Archive efforts, contact Chia Amisola (@hotemogf).

We hope that the zine along with our talks & archives inspire us to preserve and care for our internet histories, and histories in the making.Compensation

We compensate Php3000/50USD for individuals or 80USD/Php4500 for group pieces (paid to whole group), once the piece is delivered.

Please note: This webzine is self-funded by Developh. We do not receive any grants or funding to make the zine or Developh. The zine is not-for-profit and will freely be available on the internet.Submission

Submit your work to submit@kakakompyutermoyan.com.
We accept: pitches/proposals for new work, proposals for continuing existing work (e.g. an old essay, thesis, project, etc.), or already completed work.

In your pitch, please include a short description of you & your work (such as links to your work or other platforms where we can learn more about you). Please describe a short proposal of your project, concept, its content & form, and your intended angle. If you have any, you may include sketches, sample texts, references, prototypes, etc. to help us understand your work.

Note that this is just a proposal, you do not need to submit a complete or finished work yet. (But if you would like to submit an existing work or continue one, that is also fine.)

Feel free to email us with any questions.KAKAKOMPYUTER MO YAN! ay isang new media web zine tungkol sa Filipino internet culture.


Para sa aming inaugural na isyu, nais naming ituklasin ang mga personal counternarratives tungkol sa kasaysayan ng Filipino internet culture. Ano ang mga salaysay na nakasaysayang nakalagay sa laylayan ng lipunan at internet, at paano natin mabawi ang mga ito? Ang zine na ito ay isang komunal na pagsisikap upang itukuyin ang ‘Filipino internet’.

Tutuklasin natin ang aming personal na kasaysayan tungkol sa internet, ating mga salaysay at relasyons rito, at kung paano nabuo ang ating pagkakalilanlan dahil sa internet. Interesado kami sa tanong ng identidad, kapangyarihan, pagtatrabaho, kasarian, espiritwalidad, pulitika, at pag-ibig na bumangon sa edad ng internet.

Ano ang hinahanap natin?Timeline

Sa susunod na buwan, sisimulin din ng KAKAKOMPYUTER MO YAN ang mga hakbangin tulad ng talks, panayam, at archives na mag-iimbestiga sa kasaysayan ng Filipino internet. Hinihikayat ka naming sundan kami upang manatiling nakatutok para sa itong mga events, talakayan, at higit pa. Para sa impormasyon tungkol sa Philippine Internet Archive, i-contact si Chia Amisola (@hotemogf).

Umaasa kami na ang zine na ito, kasama ang aming mga events at archives, ay magbibigay inspirasyon sa amin na pangalagaan at pangunawaan ang aming internet kasaysayan, at mga kasaysayang kasulukuyang naranasan.Compensation

Php3000/50USD ang bayad namin para sa mga indibidwal, o Php4500/80USD para sa mga grupo (binayaran sa buong grupo). Binibigay ang bayad pagkatapos makumpleto ang final draft ng iyong piraso. (Kung maagang natapos ang piraso, magbabayad kaagad namin to.)

Pakitandaan: Ito ay isang self-funded na proyekto. Hindi kami tumatanggap ng anumang pondo para gawin ng zine na ito. Wala kaming balak magbenta o kumita sa proyektong ito; ito ay malayang maa-access at mababasa sa internet nang libre, magpakailanman.Pitch Submission

Isumite ang proposals sa submit@kakakompyutermoyan.com.

Sa email, mangyaring ipakilala ang iyong sarili at mga nakaraang proyekto (tulad ng links sa iyong website, portfolio, artist social media, etc.).
Pakilarawan ang iyong panukala, ang konsepto, nilalaman, at anyo nito, at ang iyong nilalayon na anggulo tungkol sa Filipino internet culture. Kung mayroon man, maaari mong isama ang mga sketch, sample ng pagsulat, sanggunian, prototypes, atbp. upang matulungan kaming maunawaan ang iyong proyekto.

Tandaan na ito ay isang panukala lamang. Hindi mo kailangang magsumite ng isang kumpletong gawain. (Ngunit kung gusto mong magsumite ng isang umiiral na gawain o magpatuloy ng umiiral na proyekto, pwede din ito.

submit@kakakompyutermoyan.com